Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató a honlaplátogatók részére

www.itrack.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72441/2014)

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics)

A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlapra.

adatkezelés célja: A honlapon regisztráló látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője az iData Kft. (székhely: 1103 Budapest Gergely utca 112/C)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

www.itrack.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 1103 Budapest, 1103 Budapest Gergely utca 112/C) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1103 Budapest, 1103 Budapest Gergely utca 112/C) illetve a marketing@idata.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                  http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az iData Kft. (székhely:1103 Budapest 1103, Budapest Gergely utca 112/C) weboldalának (www.itrack.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a iData Kft-vel  folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

Az adatkezelés célja: a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok felvétele.

A kezelt adatok köre: érintett hangja, általa megadott adatok

Az adatkezelés jogalapja:

–          törvényi felhatalmazás (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3))

–          érintett beleegyezése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5))

 Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az ügyfélszolgálati adatkezelésekre minden esetben az érintett hozzájárulása ad jogalapot:

 „6. § (6) … az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

 Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken: 06307775552, marketing@idata.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

A telefonos kapcsolások során elhangzó zene a  http://audionautix.com/ oldalról származik.